Skip to main content

Spółdzielnie energetyczne

Gospodarstwa domowe, firmy, jednostki samorządów.

Lepsze ceny energii. Zwolnienie z opłaty dystrybucyjnej, mocowej i OZE od tworzonej
i zużywanej we własnym zakresie energii. A to tylko początek. Zobacz jak pomagamy.

Ocena opłacalności
dla uczestników
spółdzielni.

Oraz wyliczenie
optymalnego poziomu
rozliczeń pomiędzy
Uczestnikami z różnym
wkładem i potrzebami.

Organizacja
źródła mocy
dla spółdzielni

Wszystko zaczyna się od
sprawnego źródła, nawet
wtedy, gdy środki własne
uczestników wydają się
być niewystarczające.

Zakładanie
spółdzielni
energetycznych

Wykonanie wszelkich
niezbędnych działań
formalno-prawnych w
celu ustanowienia
nowej SE.

Spółdzielnia

– Co to takiego?

– Dlaczego warto?

Celem spółdzielni energetycznej jest
wytwarzanie energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii.

  • Jej członkami mogą być gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządów terytorialnych oraz inni odbiorcy i wytwórcy energii.
  • Skupiają do 1000 uczestników na terenie maks 3 gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, które sąsiadują ze sobą i są przyłączeni do tego samego operatora systemu dystrybucyjnego.
  • Spółdzielnia energetyczna umożliwia wykorzystanie własnego lub cudzego źródła energii odnawialnej
    (o mocy do 10 MW).
  • Źródłem opłacalności każdej spółdzielni (w odróżnieniu od klastrów energii) jest zwolnienie z opłat dystrybucyjnej, mocowej i OZE od wytworzonego i zużytego we własnym zakresie wolumenu energii.
  • Ponadto, istnieje możliwość wynegocjowania lepszych cen energii, której SE nie pokryje we własnym zakresie i można mieć wpływ czy dokupywana energia będzie w 100% zielona.

Korzyści płyną
do wszystkich

Gmina

Wyższe wpływy z podatków
(CIT, Podatek od nieruchomości,
na których powstanie instalacja).

Możliwy dodatkowy dochód
z dzierżawy nieużytków, które
są w posiadaniu gminy.

Zwiększenie atrakcyjności
gminy w oczach potencjalnych
inwestorów i mieszkańców.

Firma

Ograniczenie tempa wzrostu
kosztów energii elektrycznej.

Możliwy dodatkowy dochód
z tytułu sprzedaży energii
elektrycznej uczestnikom SE
(wyższy niż możliwe do uzyskania
ceny sprzedaży na giełdzie energii
lub w ramach aukcji).

Dom

Umożliwienie korzystania
z zielonej energii pojedynczym
mieszkańcom, którzy nie
dysponują odpowiednio
dużym kapitałem na
własną instalację OZE.

Wyższe wpływy z podatków
(CIT, Podatek od nieruchomości,
na których powstanie instalacja).

Ograniczenie tempa wzrostu
kosztów energii elektrycznej.

Etapy tworzenia
elektrowni (farmy)
fotowoltaicznej

Etap I
Identyfikacja
kluczowych uczestników

Czyli wskazanie przedsiębiorstw, jednostek

samorządu terytorialnego lub osób fizycznych
zainteresowanych uczestnictwem w spółdzielni

Etap II
Określenie pełnego
zapotrzebowania na energię

Czyli dokładna analiza wolumenu

oraz profilu zapotrzebowania
na energię elektryczną

Etap III
Określenie możliwości
wytwórczych spółdzielni

określenie wolumenu oraz profilu energii

możliwej do wygenerowania dzięki zasobom
uczestników, możliwemu do pozyskania
finansowaniu oraz zewnętrznym inwestorom

Etap IV
Określenie
wzajemnych rozliczeń

Decyzja o założeniu spółdzielni powinna być

poprzedzona świadomością możliwych do
osiągnięcia efektów jej funkcjonowania i zgody
na określony ich podział pomiędzy uczestników

Etap V
Organizacja optymalnych
źródeł energii odnawialnej.

Wcześniejsze kroki określające wolumen

i profil zapotrzebowania na energię, jak
i inwentaryzacja dostępnych źródeł energii
pozwala na optymalne pod kątem czasu
i środków inwestycje w źródła energii,
w tym: fotowoltaika, wiatr, woda itp.

Etap VI
Założenie Spółdzielni
Energetycznej

Dokonanie wpisu do rejestru spółdzielni
prowadzonego przez KOWR (Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa)

Etap VII
Utrzymanie
spółdzielni

Zachowanie pierwotnej równowagi między
zapotrzebowaniem na energię zgłaszaną
przez (dotychczasowych i nowych) członków
spółdzielni a (dotychczasowymi i nowymi)
możliwościami wytwórczymi

1

Sprawy
załatwiamy
do samego końca

Nawet w najtrudniejszych sytuacjach,
znajdujemy pragmatyczne rozwiązania.
Sprawiamy, że rzeczy się dzieją.

2

Budujemy długotrwałe
relacje

Klienci zostają z nami na lata.
Najwięksi z nich powierzają
nam prowadzenie wszystkich
swoich spraw prawnych.

3

Idziemy
krok dalej
niż reszta.

Podejmujemy się spraw trudnych,
złożonych, precedensowych, które
z różnych względów wydają się zbyt
trudne dla naszych konkurentów.

Możesz

ufać naszym

kompetencjom

Lata pracy w międzynarodowych
firmach konsultingowych dają cenną
wiedzę warsztat i doświadczenie.

Dziś chcemy transferować te zasoby
do Polskich przedsiębiorców.

Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem
można tu zrobić wiele dobrego.
Zapraszam do współpracy.

Paweł Sobolak
Właściciel

"*" oznacza pola wymagane

Porozmawiajmy

Sprawdź naszą wiedzę i wykorzystaj nasze doświadczenie, aby
zwiększyć sukces swojego projektu