Skip to main content

 

 

 

Przygotowaliśmy ten dokument dla Ciebie

Znajdziesz w nim zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.assetin.pl (dalej: „Strona”)

Spółka gromadzi i przetwarza dane osób, które się z nią kontaktują oraz korzystają z jej usług. Obejmuje to informacje o osobach, które nawiązują kontakt ze Spółką, odwiedzają jej strony internetowe, a także nawiązują z nią relacje biznesowe. W szczególności dotyczy to danych powierzonych przez klientów w ramach korzystania z oferowanych przez nas usług.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres contact@assetin.pl.

Wstęp

 1. Administratorem Twoich danych i strony internetowej www.assetin.pl jest Assetin Sp. z o. o. (dalej: „Assetin”, „Spółka”) z siedzibą w Poznaniu przy ul. J. H. Dąbrowskiego 77a, NIP 7812039349, REGON 522895547, KRS 0000988621. Jeżeli korzystasz z naszych stron i dobrowolnie przekażesz nam za ich pośrednictwem swoje dane osobowe, wskazanie właściwego podmiotu odpowiedzialnego.
 2. Administrator szanuje prywatność wszystkich osób, które odwiedzają naszą Stronę (w tym: wszystkie jej podstrony; dalej łącznie „Strona”).
 3. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania poufnego charakteru danych zbieranych podczas korzystania przez użytkowników ze Strony.

Zasady przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników stanowi ważną część procesu dostarczania użytkownikom produktów i usług Spółki.
 2. Dane osobowe użytkowników Strony przetwarzane będą zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, s. 1; dalej „RODO”).
 3. Spółka stara się przetwarzać wyłącznie takie dane osobowe użytkowników, które są wystarczające, adekwatne, odpowiednie w stosunku do celu, w którym zostały zebrane.
 4. Spółka wyznaje zasadę przejrzystości w odniesieniu do tego, jakie dane osobowe przetwarza i w jakim celu. Na prośbę użytkownika Spółka udostępnia informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych.

Cele przetwarzania danych

 1. Spółka gromadzi informacje od osób, które między innymi:
  1. zarejestrowały się na stronie za pomocą formularza kontaktowego,
  2. zamówiły subskrypcję newslettera,
  3. zamówiły produkty dostępne w ofercie Assetin.
 2. Dane będą przetwarzane w celach:
  1. Świadczenia usług przez Assetin za pośrednictwem Strony, a także zgodnie z określonymi celami w dedykowanych formularzach Strony, obejmując między innymi:
   • Zapisywanie się na otrzymywanie różnych informacji, w tym celach handlowych (takich jak newsletter, powiadomienia z bloga, raporty branżowe itp.), a także dostosowywanie przekazywanych treści, obejmując analizę i profilowanie danych w celach marketingowych.
   • Wysyłanie zapytań kontaktowych.
   • Składanie zapytań o ofertę.
   • Zgłaszanie zapytań dotyczących ofert i obsługi procesu sprzedaży oprogramowania, zarówno w ramach platformy zarządzania innowacją HYPE, jak i innych narzędzi informatycznych.
   • Dystrybucję publikacji/materiałów.
   • Rejestrację na wydarzenia (np. spotkania, konferencje, konkursy) organizowane przez Spółkę.
   • Zapisywanie się na szkolenia organizowane przez Assetin.
   • Monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania warunków korzystania ze Strony.
   • Administrowanie i zarządzanie Stroną.
   • Agregowanie danych w celach analizy i doskonalenia działania Strony.
   • Komunikacja z użytkownikiem, w tym prowadzenie działań marketingowych, jak również w innych celach zgodnych z obowiązującym prawem, o ile jest to wymagane do realizacji umowy, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora.
 3. W przypadku zainteresowania skorzystaniem z usług dostarczanych przez Assetin, użytkownik może być poproszony o udostępnienie danych umożliwiających nawiązanie kontaktu, zwłaszcza imienia oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 4. W przypadku wyrażenia specjalnych zgód, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne, Administrator może regularnie przesyłać informacje marketingowe na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) lub numer telefonu. Celem tych przekazywanych informacji marketingowych, w tym newslettera, jest jak najbardziej dopasowanie komunikatów marketingowych do preferencji biznesowych i zawodowych użytkownika.
  • W celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, Spółka dokłada należytej staranności, w szczególności zapewnia, że zbierane przez nią dane są przetwarzane:zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
  • w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’),
  • adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
  • prawidłowo, a także w sposób, który umożliwia w razie potrzeby ich uaktualnianie („prawidłowość”),
  • w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),
  • w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem („integralność i poufność”).
 •  

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Spółka ma następujące podstawy prawne uzasadniające przetwarzanie danych osobowych użytkowników:
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda jest podstawą przetwarzania przez Spółkę danych osobowych m. in. w przypadku następujących celów:
   • związanych z organizacją i przeprowadzeniem procesu rekrutacji;
   • związanych z umożliwieniem użytkownikowi udziału w wydarzeniu (np. spotkaniu, konferencji, konkursie) organizowanym przez Spółkę;
 2. Informujemy, że cofnięcie każdej z udzielonych zgód na przetwarzanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy jest podstawą przetwarzania przez Spółkę danych osobowych w celach związanych z umożliwieniem użytkownikowi udziału w szkoleniach organizowanych przez Spółkę . Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przez Spółkę;
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest podjęcie przez Spółkę (na żądanie użytkownika) działań polegających na nawiązaniu kontaktu z użytkownikiem, w celu nawiązania współpracy. W tym względzie podanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia ww. działań;
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO – Spółkę posiada prawnie uzasadniony interes do przetwarzania danych osobowych m. in. w następujących celach:
   • marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Spółkę ;
   • przesyłania informacji handlowych;
   • monitorowania i egzekwowania przestrzegania warunków korzystania ze Strony;
   • administrowania i zarządzania Stroną;
   • agregowania danych do celów analizy i ulepszenia działania Strony;
   • komunikacji z użytkownikiem;
   • archiwalnych i dowodowych, umożliwiających realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów dotyczących zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, realizacji praw osób, których dane są przetwarzane, jak również ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przekazywanie danych osobowych 

 1. Spółka nie gromadzi danych osobowych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym, dla celów marketingowych. W innych jedynie niezbędnych celach przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. organizacjom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych lub usługi IT (np. dostawcy technologii informacyjnej;
  2. oprogramowania opartego na chmurze (ang. cloud software) a także podmioty świadczące usługi zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa itd;
  3. organizacjom zewnętrznym, które udzielają nam pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji lub świadczeniu usług;
   organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymóg przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Prawa użytkowników

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo zgłosić żądanie realizacji swoich uprawnień w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej Spółki. To nie wyklucza prawa użytkownika do zgłoszenia żądania w innej akceptowalnej formie, która jest możliwa do udokumentowania przez Spółkę. Wnioskowane przez podmiot danych żądanie powinno zawsze precyzyjnie określać, które dane osobowe oraz jakie czynności w ramach żądania mają zostać uwzględnione. W sytuacji, gdy zgłoszone żądanie nie jest jednoznaczne, na przykład z braku wskazania zakresu danych lub działań, Spółka prosi o doprecyzowanie. W przypadku braku klarowności, Spółka ma prawo wstrzymać realizację żądania do momentu uzyskania wystarczających informacji od podmiotu danych.

Realizacja zgłoszonego żądania następuje zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w rozsądnym terminie, uwzględniając koszty, stopień trudności realizacji żądania oraz zasady zawarte w tej Polityce Prywatności. Wszelka komunikacja z osobą, której dane dotyczą, w kontekście realizacji jej praw, odbywa się w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały i łatwo dostępny, a także jasnym i prostym językiem.

Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania, zawierając informacje o podejmowanych działaniach. W przypadku konieczności wydłużenia tego terminu, Administrator udziela informacji o przedłużeniu, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, podając przyczyny opóźnienia, takie jak skomplikowany charakter żądań. Przedłużenie terminu nie przekracza dwóch miesięcy. W sytuacji odrzucenia żądania, Administrator informuje o tym fakcie nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku, podając powody odmowy, możliwość skargi do organu nadzorczego oraz dostęp do środków ochrony prawnej przed sądem.

Wszelka komunikacja z osobami, których dane przetwarza Administrator, odbywa się w języku polskim. Jeżeli jednak standardowo używany język komunikacji z danym podmiotem to inny niż polski, Administrator odpowiada w danym języku.

Prawo dostępu do własnych danych osobowych

Podmiot danych ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to dostęp do tych danych oraz informacji dotyczących:

 • Celu przetwarzania,
 • Kategorii przetwarzanych danych osobowych,
 • Odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub mogą zostać ujawnione, zwłaszcza w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • Planowanego okresu przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem kryteriów ustalania tego okresu,
 • Prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • Prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od podmiotu danych – wszelkich dostępnych informacji na temat źródła tych danych,
 • Informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także zasadach tego procesu oraz ewentualnych konsekwencjach dla podmiotu danych.

Osoba, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu przez Administratora, posiada zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) szereg praw, które warto bliżej omówić.

Prawo do zgłaszania żądań:

Właściciel danych ma prawo zgłaszać żądania dotyczące swoich danych, zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, korzystając z formularza udostępnionego przez Spółkę na stronie internetowej. RODO nie ogranicza jednak formy zgłaszania, o ile jest ona akceptowalna i może być udokumentowana.

Precyzyjne wskazywanie żądań:

Warto podkreślić, że każde zgłoszenie powinno precyzyjnie wskazywać, które dane osobowe oraz jakie czynności w ramach realizacji żądania mają zostać podjęte. W przypadku niejasności Spółka  ma prawo zażądać doprecyzowania, co przyczynia się do klarowności procesu.

Realizacja żądań zgodnie z Polityką Prywatności:

Administracja zgłoszonych żądań odbywa się zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności w określonym, rozsądnym terminie. W procesie uwzględniane są koszty, stopień trudności realizacji oraz zasady zawarte w Polityce Prywatności.

Komunikacja z właścicielem danych:

Wszelka komunikacja z osobą, której dane dotyczą, odbywa się w języku polskim, chyba że inny język jest standardowo używany w komunikacji z danym podmiotem. W takim przypadku, Spółka udziela odpowiedzi w danym języku.

Prawo dostępu do własnych danych osobowych:

Właściciel danych ma prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania swoich danych oraz dostępu do informacji dotyczących celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, odbiorców lub kategorii odbiorców, okresu przetwarzania, praw do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego oraz informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Prawo do sprostowania danych:

Właściciel danych ma prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do Usunięcia Danych („Prawo do Bycia Zapomnianym”):

Prawo to pozwala właścicielowi danych żądać usunięcia swoich danych, przy czym Spółka może odmówić, jeżeli istnieją prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

Właściciel danych może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w określonych sytuacjach, takich jak kwestionowanie prawidłowości danych, sprzeciw wobec usunięcia danych czy też gdy dane nie są już potrzebne, ale są niezbędne dla dochodzenia roszczeń.

Prawo do Przenoszenia Danych:

Właściciel danych ma prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłać je innemu administratorowi.

Prawo do Wniesienia Sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych Osobowych:

W przypadku sprzeciwu, Właściciel danych powinien precyzyjnie wskazać cel przetwarzania, a Administrator uwzględniając sprzeciw, nie przetwarza dłużej danych w spornym celu.

Prawo do Wniesienia Skargi do Organu Nadzorczego:

Jeśli właściciel danych uważa, że przetwarzanie narusza jego prawa, może skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

Pliki cockie

Zakres wykorzystania plików cookie na naszej stronie podlega jasnym zasadom, zgodnym z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Poniżej przedstawiamy kluczowe aspekty związane z plikami cookie i ich wpływ na korzystanie z naszej strony.

 1. Uzyskanie Zgody Użytkownika:

  Spółka może przechowywać informacje na komputerze użytkownika za pomocą plików cookie wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika. Pliki cookie pełnią różnorodne funkcje, np. : pomoc w ulepszaniu strony.
 2. Rodzaje Plików Cookie:

  W ramach naszej strony wykorzystywane są dwa główne rodzaje plików cookie: „sesyjne” (tymczasowe) oraz „stałe” (przechowywane przez określony czas). Warto zaznaczyć, że większość przeglądarek domyślnie akceptuje przechowywanie plików cookie.
 3. Modyfikacja Ustawień Plików Cookie:

  Użytkownicy mają możliwość w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. W tym celu wystarczy dostosować preferencje w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że blokowanie plików cookie może wpłynąć na funkcjonowanie niektórych podstron strony.
 4. Rodzaje Wykorzystywanych Plików Cookie:

  Na naszej stronie stosujemy różne rodzaje plików cookie, obejmujące m.in.: pliki „niezbędne” (do korzystania z usług strony), pliki zapewniające bezpieczeństwo, pliki „wydajnościowe”, „funkcjonalne”, „reklamowe” oraz „analityczne”, które zbierają informacje o korzystaniu z witryny w sposób anonimowy, wspomagając jej ulepszanie.
 5. Dostawcy Plików Cookie:

  Informujemy, że na naszej stronie korzystamy z plików cookie dostarczanych przez następujących dostawców: Google Tag Manger, Google Analytics, Google Ads, GetResponse.
 6. Ograniczenia Stosowania Plików Cookie:

  Ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie. Zalecamy zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronach w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zapewniamy, że stosujemy pliki cookie zgodnie z obowiązującymi przepisami i dbamy o prywatność naszych użytkowników. Dążymy do zapewnienia transparentności oraz kontroli nad danymi osobowymi.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może co pewien czas ulegać zmianie. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na Stronie.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, może Pani/Pan skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail contact@assetin.pl.